Hỏi đáp

Q?

Các thiết bị hỗ trợ cần thiết để sử dụng dịch vụ ADSL Viettel là gì?

A.

Để sử dụng dịch vụ ADSL của Viettel, cần có những thiết bị sau: Modem ADSL Máy tính PC có gắn card mạng Ethernet. Microfilter (bộ lọc tín hiệu): thiết bị để ghép/ tách tín hiệu thoại và dữ liệu trên cùng một đường dây điện thoại;

Q?

Các thiết bị hỗ trợ cần thiết để sử dụng dịch vụ ADSL Viettel là gì?

A.

Để sử dụng dịch vụ ADSL của Viettel, cần có những thiết bị sau: Modem ADSL Máy tính PC có gắn card mạng Ethernet. Microfilter (bộ lọc tín hiệu): thiết bị để ghép/ tách tín hiệu thoại và dữ liệu trên cùng một đường dây điện thoại;

Q?

Các thiết bị hỗ trợ cần thiết để sử dụng dịch vụ ADSL Viettel là gì?

A.

Để sử dụng dịch vụ ADSL của Viettel, cần có những thiết bị sau: Modem ADSL Máy tính PC có gắn card mạng Ethernet. Microfilter (bộ lọc tín hiệu): thiết bị để ghép/ tách tín hiệu thoại và dữ liệu trên cùng một đường dây điện thoại;

Q?

Các thiết bị hỗ trợ cần thiết để sử dụng dịch vụ ADSL Viettel là gì?

A.

Để sử dụng dịch vụ ADSL của Viettel, cần có những thiết bị sau: Modem ADSL Máy tính PC có gắn card mạng Ethernet. Microfilter (bộ lọc tín hiệu): thiết bị để ghép/ tách tín hiệu thoại và dữ liệu trên cùng một đường dây điện thoại;

Q?

Các thiết bị hỗ trợ cần thiết để sử dụng dịch vụ ADSL Viettel là gì?

A.

Để sử dụng dịch vụ ADSL của Viettel, cần có những thiết bị sau: Modem ADSL Máy tính PC có gắn card mạng Ethernet. Microfilter (bộ lọc tín hiệu): thiết bị để ghép/ tách tín hiệu thoại và dữ liệu trên cùng một đường dây điện thoại;

Q?

Các thiết bị hỗ trợ cần thiết để sử dụng dịch vụ ADSL Viettel là gì?

A.

Để sử dụng dịch vụ ADSL của Viettel, cần có những thiết bị sau: Modem ADSL Máy tính PC có gắn card mạng Ethernet. Microfilter (bộ lọc tín hiệu): thiết bị để ghép/ tách tín hiệu thoại và dữ liệu trên cùng một đường dây điện thoại;

Q?

Các thiết bị hỗ trợ cần thiết để sử dụng dịch vụ ADSL Viettel là gì?

A.

Để sử dụng dịch vụ ADSL của Viettel, cần có những thiết bị sau: Modem ADSL Máy tính PC có gắn card mạng Ethernet. Microfilter (bộ lọc tín hiệu): thiết bị để ghép/ tách tín hiệu thoại và dữ liệu trên cùng một đường dây điện thoại;